Territori reconeix que els PAIs Mundo Ilusión i Torre la Sal afecten a 12 vies pecuàries en Cabanes

L’administració, en lloc de protegir-les, es limita a vendre-les per participar del “pelotazo” urbanístic.

Si ahir el Conseller de Territori no acudia a les Corts per explicar què pensa fer la seua Conselleria per protegir les vies pecuàries valencianes, i al mateix temps, a Vilafranca, els pastors transhumants denunciaven a l’empresa Renomar, constructora dels parc eòlics, per ocupar i destroçar les vies de trànsit tradicional del ramat, avui hem tingut accés a nova documentació que demostra com els PAIS Mundo Ilusión i Torre la Sal contenen en total 12 vies pecuàries, i el més alarmant de tot, és que en lloc de fer complir la llei, i protegir-les, la Conselleria es limita a dir que són seues i vol vendre-les a l’urbanitzador per a tindre solars a canvis.

En data 13 de març de 2006 , el director territorial de Territori i vivenda emet un informe advertint que el PAI Mundo Ilusión afecte a vies pecuàries que consten relacionades en el expedient, i que són propietat de la Generalitat, malgrat que figuren a nom de la l’ajuntament de Cabanes, així com algunes parcel·les indicades en el mateix pertanyents al Desert de les Palmes també de la Cosnselleria.

[@more@]

El PAI proposa modificacions de les vies pecuàries ( manera fina de dir “ desaparició”, i la Conselleria remarca que el criteri general mantés, en matèria de vies pecuàries afectades per actuacions urbanístiques, consisteix en defensar els drets de la Generalitat sobre la totalitat dels terrenys que constitueixen l’amplària legal de les vies pecuàries( i per tant, la quantitat de terrenys que es lleven a la vies per considerar-se innecessaris dins el nou ordenament, han de passar integrament a la Generalitat com a finques inicials a la reparcel·lació´ que s’efectue, aconseguint amb això com a benefici solar edificables i assumint les càrregues urbanístiques com a un particular més. El problema rau en quí ha de considera innecessari part de la via; ací sempre és el criteri de l’urbanitzador, que òbviament diu que tota l’extensió de la via és innecessària, i per tant, la pot fer desaparèixer. La conselleria, en lloc de protegir i preservar les vies com és la seua obligació, vol participar del negoci immobiliari i demana solars. Al·lucinant.

Les vies pecuàries que poden vores afectades són

de la Mollona

del Barranc de Miravet

de les Torres

del Pou nou

de la Casilla

de Torre la Sal

del Meme

canyada de l’Arc Romà

de la Egües

del Castell

del Coniller

En data 19 de juny de 2006, el mateix servei remet altra informació referent en aquest cas al PAI Torre la Sal, remarcant que es va afectar a les vies pecuàries de la Mollona, Camí l’Atall, Pou Nou, Torre la Sal, i de la Casilla

El regidor d’Esquerra Unida a Cabanes, Carles Mulet, ha recordat que la Llei 3/1995, de 23 de març de Vies Pecuàries, declara la Vies Pecuàries autèntics «corredors ecològics», essencials per a la migració, la distribució geogràfica i l’intercanvi genètic de les espècies. I com en la seua exposició de motius s’indica “poden constituir un instrument afavoridor del contacte de l’home amb la naturalesa i de l’ordenació de l’entorn ambiental. Tot això converteix a la xàrxa de vies pecuàries –amb els seus elements culturals annexos- en un llegat històric d’interès capital, únic a Europa,. i en eixe sentit s’estableix un règim jurídic de protecció de les mateixes que impedeix la transformació del seu propi ambient rural i el del seu entorn.

Mulet ha recordat que les vies pecuàries, segons l’actual legislació, són catalogades com béns de domini públic, “i inalienables, imprescriptibles i inembargables”

El regidor ecosocialista ha remarcat que en aquest cas no es donen motius per a la desafecció, ja que les urbanitzacions programades no són cap actuació d’interes comú. (n l’art.11 d’aquesta llei remarca que es podran modificar els traçats sempre que es donen els requisits següents: “1. Per raons d’interés públic i, excepcionalment i de forma motivada, per interés particular, prèvia desafectació, es podrà variar o desviar el traçat d’una via pecuària, sempre que s’assegure el manteniment de la integritat superficial, la idoneïtat dels itineraris i dels traçats, junt amb la continuïtat del trànsit ramader, i dels altres usos compatibles i complementaris amb aquell), fets que no es donen en transformacions de sòl com aquestes

LA llei també es taxativa a l’afirmar que la modificació del traçat se sotmetrà a consulta prèvia de les Corporacions locals, de les Cambres Agràries, de les organitzacions professionals agràries afectades i d’aquelles organitzacions o col·lectius el fi de la qual siga la defensa del medi ambient., i en aquest cas no s’ha previst cap acció al respecte.

Mentre l’art. 12. també referit a les modificacions del traçat com a conseqüència d’una nova ordenació territorial diu “En les zones objecte de totes maneres d’ordenació territorial, el nou traçat que, si és procedent, haja de realitzar-se, haurà d’assegurar amb caràcter previ el manteniment de la integritat superficial, la idoneïtat dels itineraris i la continuïtat dels traçats, junt amb la del trànsit ramader, així com els altres usos compatibles i complementaris d’ell.

També ha de quedar clar que no pot autoritzar-se cap activitat que afecte a una via pecuària mentre la mateixa no haja sigut desafectada i autoritzat la modificació del seu traçat complint tots els requisits esmentats. Així les coses, qualsevol modificació de traçat d’alguna de les VVPP afectades, haurà de tramitar-se prèviament l’expedient corresponent amb consulta prèvia de les entitats assenyalades en la llei i entre elles a les associacions que tinguen per finalitat la defensa del medi ambient.

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.