CARDONA ACUSA A L’ALCALDE DE FANZARA DE MENTIR RESPECTE A L’ABOCADOR I PRESENTA NOVA BATERIA DE PREGUNTES

A esperes que les Corts debatisquen la Proposició no de Llei presentada per EU-Verds-l’Entesa, demanant la paralització de l’abocador de Fanzara (http://entescnpremsa.bloc.cat/category/3111/13581) , el diputat autonòmic d’aquesta formació, Ramon Cardona, ha contestat avui al comunicat emés per l’alcalde de la localitat, el qual afirma que la localitat no albergarà cap residu tòxic ni perillòs. Segons Cardona, en cap moment l’ajuntament ha fet efectiva cap acció vers aquest sentit, i la pròpia Conselleria ha corroborant que l’abocador és per a tractar residus perillosos.

Per al Diputat d’EU, es tracta d’una simple reacció per intentar desmobilitzar a la gent de la localitat que massivament acudirà a la manifestació a Castelló el proper dissabte, i intentar fer front a la caiguda dràstica de suport que entre la població té l’equip de govern. Darrera d’aquestes declaracions està un simple engany a la població, [@more@]

si no s’acompanya de més accions, i en eixe sentit, ha emplaçat al primer regidro de Fanzara, a que el ple es posicione contràriament a l’abocador, i insten al PP a donar suport a la PNL presentada per EU a les Corts demanant la paralització.

A més,Cardona ha enregistrat avui noves preguntes parlamentàries adreçades al Conseller de Territori advertit de noves irregularitats, i també altres referents a l’anunci de l’alcalde:

A LA MESA DE LES CORTS VALENCIANES

Ramon Cardona Pla, diputat del Grup Parlamentari “Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa”, a l’empara del que disposa l’article 146 i següents del RCV, té l’honor de formular a l’Honorable Senyor Conseller de Territori i Habitatge , la pregunta següent, desitjant contestació escrita.

L’ajuntament de Fanzara ha enviat un comunicat públic als veïns d’aquesta població, informant que no es farà cap planta de residus tòxics i perillosos a la localitat, no obstant, en una resposta donada per escrit per part d’aquesta Conselleria a preguntes formulades per aquest diputat, s’afirmava que projecte consisteix en el tractament de residus perillosos per mitjà d’estabilització i solidificació en una planta de tractament, previ al seu depòsit en un abocador controlar de residus perillosos i no perillosos annexat a esta. Fins ara, no es coneix cap canvi en el projecte, tal i com afirma l’alcalde de Fanzara.

És per aixó que es pregunta:

Menteix l’alcalde de Fanzara respecte a la tipologia de l’abocador de residus tòxics i perillosos?.

Quines accions ha fet l’ajuntament de Fanzara davant la Conselleria per a variar el projecte i no permetre tòxics i perillosos?

Coneix la Conselleria si el Ple Municipal o l’equip de Govern ha variat el seu posicionament respecte al projecte d’abocador?.

Corts Valencianes, 28 de setembre de 2006

Ramon Cardona

A LA MESA DE LES CORTS VALENCIANES

Ramon Cardona Pla, diputat del Grup Parlamentari “Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa”, a l’empara del que disposa l’article 146 i següents del RCV, té l’honor de formular a l’Honorable Senyor Conseller de Territori i Habitatge , la pregunta següent, desitjant contestació escrita.

L’ajuntament de Fanzara ha enviat un comunicat públic als veïns d’aquesta població, informant que la Direcció General de Planificació i Medi Ambient de la Conselleria de Territori no permet la ubicació de cap planta de residus tòxics i perillosos en la zona de la Serra d’Espadà.

S’ha tingut en compte aquesta valoració de la Direcció General de Planificació i Medi Ambient de la Conselleria de Territori a l’hora de tramitar el projecte?.

En cas afirmatiu, quines conclusions o impediments ha comportat?

Corts Valencianes, 28 de setembre de 2006

Ramon Cardona

A LA MESA DE LES CORTS VALENCIANES

Ramon Cardona Pla, diputat del Grup Parlamentari “Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa”, a l’empara del que disposa l’article 146 i següents del RCV, té l’honor de formular a l’Honorable Senyor Conseller de Territori i Habitatge , la pregunta següent, desitjant contestació escrita.

Una empresa promou una planta de tractament i abocador de residus perillosos a Fazara. Per a això va sol·licitar la preceptiva Autorització Ambiental Integrada que va ser sotmesa a informació pública mitjançant anunci en el DOGV de 10 d’abril del 2006.

Atés que la parcel·la on es pretén instal·lar aqueixa planta i abocador no gaudeix de tots els usos possibles del sòl industrial definits en el vigent PGOU de Fanzara (es passa de tres a cinc categories d’ús industrial) es va tramitar prèviament la Modificació Puntual núm. 3 del PGOU de Fanzara Sector 4 “Baladrar”, que possibilitara la instal·lació de la planta i abocadors esmentats anteriorment (usos de tipus 4 i 5).

Aqueixa Modificació Puntual núm. 3 va ser sotmesa a la preceptiva avaluació d’impacte ambiental i la directora general de Gestió del Medi Natural d’aqueixa Conselleria va dictar el 10 de maig del 2006 la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) corresponent. En aqueixa DIA es van imposar uns condicionants restrictius de la tipologia de residus a tractar donades les característiques geològiques dels sòls (els materials calcaris que afloren es troben molt fracturats i per tant la permeabilitat es considera alta per fissuració i/o carstificació). En concret en els condicionants 2 i 3 s’impedeix l’abocament de residus perillosos i no es permet l’emmagatzemament, tractament o trànsit de residus perillosos en el sector industrial “El Baladrar”.

Atés que aqueixa DIA de la Modificació Puntual núm. 3 del PGOU de Fanzara impedeix l’execució d’aquest projecte, es demana la contestació per escrit de les preguntes següents:

1) Segueix tramitant-se la sol·licitud d’Autorització Ambiental Integrada per a una planta i abocador de residus perillosos a Fanzara ?

2) Ha presentat l’empresa promotora una modificació del seu projecte que va ser sotmés a informació pública el passat 10 d’abril del 2006?

3) En cas de resposta afirmativa a la pregunta anterior Se sotmetrà de nou a informació pública el nou projecte modificat per a una planta i abocador a Fanzara?

4) Considera aqueixa Conselleria que la possible modificació del projecte inicial que ho faça compatible amb els condicionants de la DIA de 10 de maig del 2006 no és una modificació substancial, tal com es defineix aqueix concepte en la Llei 17/2002 de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació?

5) S’ha dictat per part d’aqueixa Conselleria Declaració d’Impacte Ambiental del projecte d’abocador a Fanzara?

Corts Valencianes, 28 de setembre de 2006

Ramon Cardona

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.