NOVES PREGUNTES DE CARDONA PEL CAS DE LES DEPURADES DEL BAIX MAESTRAT(alcossebre i Peníscola)

El diputat autonòmic d’Esquerra Unida-Els
Verds-l’Entesa, Ramon Cardona
, ha continuat demanat explicacions al
Conseller d’infraestructures pels incompliments del Govern Valencià en
solucionar la falta de depuradores als municipis costaners del Baix Maestrat,
fet pel qual s’està abocant les aigües fecals directament al mar.


La primera de les preguntes, fa referència a la pròpia contaminació de les aigües residuals
urbanes de tot el País, al·legant
l’existència d’una directiva Europea que obliga
a fer bianualment un informe sobre aigües residuals urbanes i fangs
de la Comunitat
Valenciana
, En referència a Alcalà de Xivert es pregunta:

[@more@]

Què
va informar la
Generalitat Valenciana
en relació a la depuradora
d’Alcossebre, perquè la
Comissió
de la Unió Europea
no incloguera aquest municipi pensant que era de 2000 habitants quan
anys abans, la mateixa Generalitat va aprovar un projecte para més de 58000
habitants en una ubicació il·legal que no
va superar l’impacte ambiental per estar massa prop de vivendes i del
Parc Natural de Serra d’Irta.?

– La següent fa menció als dubtes
sobre la depuradora de Peníscola,
preguntant el perquè es va denegar la ubicació
proposada, la data de les notificacions, i altres.

A LA MESA DE LES CORTS
VALENCIANES

Ramon Cardona Pla, diputat del Grup
Parlamentari “Esquerra Unida-Els
Verds-E.Valenciana: Entesa”,
a l’empara del que disposa l’article 146 i
següents del RCV, té l’honor de formular a l’Honorable Senyor Conseller de d’infrastructures
i Transport ,
la pregunta següent, desitjant contestació
escrita.

L’article 16 de la Directiva d’Aigües
Residuals ( Directiva del Consell Europeu de 21 de maig de 1991 sobre el
tractament de les aigües residuals urbanes (91/271) (Diari Oficial de les
comunitats Europees
número L 135, de 30 de maig de 1991), diu en
l’article 16.

“Sense perjuí de l’aplicació del
que disposa la Directiva
90/313/CEE del Consell, de 7 de juny de 1990, sobre llibertat d’accés a la
informació en matèria de medi ambient, els Estats membres vetllaran perquè les
autoritats o organismes corresponents publiquen cada dos anys un informe de
situació sobre l’abocament d’aigües residuals urbanes i de fangs en la seua
zona
.
Els
Estats membres cursaran els dits informes la Comissió tan prompte com
es publiquen.

Per tant, cada dos
anys, ha d’existir un informe de
situació sobre l’abocament d’aigües residuals urbanes i de fangs.
Es notificarà el resultat de la realització dels controls periòdics
precisos per a garantir el compliment adequat de les obligacions establides en
el Reial Decret 509/1996, de 15 de març i el Reial Decret Llei 11/1995 de 28 de
desembre.
El control del compliment dels requisits establits
respecte dels abocaments de les instal·lacions de tractament d’aigües residuals
urbanes s’efectuarà d’acord amb els mètodes de referència establits en l’annex
III del Reial Decret 509/1996.

Per tot això, aquest Diputat pregunta:

S’ha
fet bianualment cap informe sobre aigües residuals urbanes i fangs de la Comunitat Valenciana?.
En cas afirmatiu, Quin és l’últim emés, i amb quines conclusions?.

Què va informar la Generalitat Valenciana
en relació a la depuradora d’Alcossebre, perquè la Comissió de la Unió Europea no incloguera aquest municipi pensant que era
de 2000 habitants quan anys abans, la mateixa Generalitat va aprovar un
projecte para més de 58000 habitants en una ubicació il·legal que no va superar l’impacte ambiental per estar
massa prop de vivendes i del Parc Natural de Serra d’Irta.?

Corts Valencianes, 29
de març de 2006

A LA MESA
DE
LES CORTS VALENCIANES

Ramon Cardona Pla, diputat del Grup
Parlamentari “Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa”, a l’empara
del que disposa l’article 146 i següents del RCV, té l’honor de formular a
l’Honorable Senyor Conseller d’Infrastructures, la pregunta següent,
desitjant contestació escrita.

Desprès
de la resposta rebuda a les preguntes núm. 7297/2005 i 7285/2005 en la
que l’Honorable Sr. Conseller d’Infrastructures i Transport, informant que
a l’any 1999 es va encarregar un estudi de viabilitat que va costar 11.990
euros, i que els terrenys proposats a l’abril de 2005 per
l’Ajuntament de Peníscola no eren adequats, i que s’ha procedit
a seleccionar, de comú acord entre l’Ajuntament i la Conselleria una nova
ubicació, indicant que s’està redactant un projecte bàsic d’acord amb esta
ubicació.

Respecte
a això cal recordar que al Ple de l’Ajuntament de Peníscola de 7 d’abril de
2005 es va acordar per unanimitat posar a disposició de la Conselleria uns
terrenys que tota la Corporació
peniscolana va considerar que eren idonis.

I
és per això que aquest Diputat pregunta:

Quins
són els motius que justifiquen què la Conselleria de
Infraestructures no haja acceptat uns terrenys oferits per l’Ajuntament de
Peníscola per a la construcció de la depuradora i que a més, van ser
declarats idonis per tots els
membres de la Corporació?

En
quina data s’ha comunicat oficialment a l’Ajuntament de Peníscola que els
terrenys no eren els adequats i/o que la Conselleria no els acceptava?

Per
estudiar la nova ubicació de la depuradora de Peníscola, s’ha encarregat un
estudi de viabilitat o d’algun tipus semblant al de 1999, per decidir la millor
ubicació de la depuradora?

En
cas negatiu, Com és que ara ni l’Ajuntament ni la Conselleria ja no
necessiten l’assessorament tècnic de cap empresa per determinar la millor
ubicació de la depuradora de Peníscola?

Per quin motiu
ja no cal encarregar la
Conselleria
un nou estudi de viabilitat a una empresa
tècnica i més tenint en compte, els ja tres canvis de ubicació produïts fins a
la data i que el que considera idoni l’Ajuntament de Peníscola és inacceptable
per la Conselleria?

La
ubicació de la depuradora del municipi de Peníscola és competència municipal,
hi ha cap acord del Ple de l’Ajuntament de Peníscola que substitueix
l’últim acord Plenari de 7 d’abril de
2005, pel qual es van considerar idonis els terrenys que la Conselleria
d’Infrastructures ha considerat no adequats?.

Corts Valencianes, 29 de març de 2006

Ramon Cardona

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.