Cardona qüestiona al Govern Valencià per la reducció de les distancies mínimes per autoritzar vivendes junt a cementiris i incineradores

El diputat autonòmic d’Esquerra Unida-Els Verds-l’Entesa, Ramon Cardona, ha presentat una sèrie de preguntes al Conseller de Sanitat, per tal que explique el motius pels quals el Govern Valencià va aprovar un decret per mitjà del qual es permet la construcció de cementeris i incineradores de cadàvers humans a 25 metres de les vivendes, i a l’inrevés, quan la normativa estat la fixava a un mínim de 500 metres.

Segons el diputat ecosocialista, és difícil entendre com una normativa autonòmica redueix dràsticament la distancia, posant el risc la salut pública en període d’epidèmies, o malalties desconegudes

[@more@]

“ autoritzar vivendes a 25 metres d’un cementeri o incineradora sembla excessiu, quan, precisament per qüestions sanitàries s’ha optat per allunar-los dels nuclis de població. Està clar que cada dia aquest tipus de problemes són menors, però també s’ha de tindre en compte l’impacte emocional, ètic, moral, o de qualsevol altre tipus que pot comportar viure a escassos metres d’aquestes instal·lacions” .

Cardona ha afirmat que aqeusta reducció només pot entesa per interessos d’aprofitament urbanístic molt discutibles, que repercuteix negativament en la qualitat de vida de les persones

A LA MESA DE LES CORTS VALENCIANES

Ramon Cardona Pla, diputat del Grup Parlamentari “Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa”, a l’empara del que disposa l’article 146 i següents del RCV, té l’honor de formular a l’Honorable Senyor Conseller Sanitat, la pregunta següent, desitjant contestació escrita.

El DECRET 39/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament que regula les pràctiques de Policia Sanitària Mortuòria en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2005/2524], en seu Article 42. Emplaçament dels cementeris de nova construcció . Diu “2.1. En l’entorn del terreny destinat a la construcció d’un cementeri ha d’establir-se un perímetre de protecció de 25 metres d’amplària, que quan hi haja planejament ha d’estar qualificat com a zona dotacional del nou cementeri. Esta zona ha d’estar enjardinada i, en tot cas, lliure de qualsevol classe de construccions. No és necessari l’enjardinament quan l’entorn natural del cementeri no ho requerisca.

2.2. A partir del perímetre d’esta primera zona de protecció s’ha d’establir una segona zona de terreny de 225 metres d’amplària, en la qual únicament es poden autoritzar: a) Instal·lacions de caràcter industrial no alimentàries o de serveis tècnics per a les infrastructures urbanístiques i d’equipament comunitari. b) Vivendes unifamiliars. c) Explotacions agropecuàries. Estos tres tipus d’usos han de ser facultativament assignats en la redacció dels plans urbanístics, en funció de cada situació concreta en el municipi.

Aquest Decret esdevé un desplegament i actualització del reglament de Policia Sanitària Mortuòria, aprovat pel Decret 2263/1974, de 20 de juliol, el qual regula que la distància mínima entre un cementeri i els habitatges ha de ser de 500 metres.

Per tant, el DECRET 39/2005 disminueix considerablement les distancies marcades

Aquest decret autonòmic suposa una disminució de les distàncies mínimes establides pel reglament estatal. Queda clar que les nostra comunitat autònoma té atribuïda la facultat d’establir normes addicionals de protecció en matèria de salut i medi ambient ,article 149.1.23 de la Constitució.

Davant l’establiment de normes, que puguen suposar de facte menys potencialitat protectora que la legislació estatal, es pot produir un prejudici considerable.

Atès que a l’article 47 de la Constitució Espanyola es reconeix el dret a un habitatge digne i habitable i estableix que els poders públics promouran i establiran normes per fer efectiu aquest dret constitucional, regulant la utilització del sòl.

Ens resulta difícil considerar una vivenda digna i habitable, si té a 25 metres un cementeri en funcionament.

      Es disminueix la salubritat i augmenta el risc per les persones en casos de pandèmies, malalties infeccioses o d’etiologia desconeguda, posant en risc potencial a les persones que habiten més pròximes a un cementeri.

        El Decret 39/2005 no afecta només als cementiris, donat que les incineradores de cadàvers resten sotmeses a la mateixa normativa. Així doncs en base a aquesta nova normativa, poden construir-se, a més de cementeris, també incineradores de cadàvers en plena zona urbana, ja que 25 metres és l’amplada d’un carrer. 

Per tot això aquest Diputat pregunta:

Quina han estat els criteris que han portat el Govern Valencià a la reducció de les distancies mínimes per autoritzar vivendes junt a cementiris?

Suposa aquesta mesura un augment de la qualitat de vida dels municipis i de les persones afectades?.

Pot el Govern Valencià adoptar una normativa menys estricta que l’estatal en aquest aspecte?

Creu el Govern Valencià que disminuir la distància entre vivendes i un cementeri, de 500 metres a 25 metres, és compatible amb el mandat de la Constitució Espanyola de garantir el dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne i habitable?.

Pensa, el Govern Valencià, modificar el decret 39/2005, de 25 de febrer, per ampliar la distància mínima entre les vivendes i les instal·lacions d’un cementiri?.

Corts Valencianes, 20 de desembre de 2005

Ramon Cardona

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.